Khiếu nại & Kháng cáo

Bạn có quyền khiếu nại bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu kháng cáo cho bất kỳ dịch vụ sức khỏe hành vi bị từ chối nào trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thông báo về các dịch vụ bị từ chối.

Health Colorado sẽ giúp bạn nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại. Bạn có thể gọi cho Điều phối viên Khiếu nại và Khiếu nại của chúng tôi theo số 888-502-4185. Đây là một cuộc gọi miễn phí. Họ sẽ giúp trả lời các câu hỏi của bạn và sẽ gửi cho bạn bất kỳ biểu mẫu nào có thể được yêu cầu. Nếu bạn cần dịch vụ thông dịch vì bạn không nói được tiếng Anh, bị Điếc, hoặc nghe kém, vui lòng cho chúng tôi biết. Health Colorado sẽ sắp xếp dịch vụ thông dịch theo yêu cầu của bạn.

Tài nguyên tiếng Anh

Recursos En Español