"Bạn đã luôn luôn có Sức mạnh thân yêu của tôi, bạn chỉ cần phải học nó cho chính mình." - Glinda