Trong khoảng

Health Colorado được cấp phép bởi Tiểu bang Colorado, Bộ phận Bảo hiểm, với tư cách là Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO) và tuân theo các quy chế và quy định khác nhau quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Là một tổ chức khu vực theo hợp đồng với Nhà nước, chúng tôi quản lý các dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi cho các cá nhân sống trong mười chín (19) quận của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các quy định của Liên bang và Tiểu bang quản lý hoạt động của các kế hoạch chăm sóc sức khỏe được quản lý được tài trợ bởi quỹ chăm sóc sức khỏe của Liên bang và Tiểu bang.