در باره

بهداشت کلرادو به عنوان یک سازمان نگهداری سلامت (HMO) از ایالت کلرادو ، بخش بیمه ، دارای مجوز است و تابع قوانین و مقررات مختلفی است که بر عملکرد آن حاکم است. ما به عنوان یک سازمان منطقه ای تحت قرارداد با ایالت ، خدمات بهداشت جسمی و رفتاری را برای افرادی که در نوزده (19) شهرستان ما زندگی می کنند ، مدیریت می کنیم. ما با هر دو مقررات فدرال و ایالتی حاکم بر عملکرد برنامه های بهداشتی مراقبت های مدیریت شده که با بودجه مراقبت های بهداشتی فدرال و ایالتی تأمین می شوند ، مطابقت داریم.