محله های بهداشت

Health Neighborhood diagram

همسایگی بهداشت یک شریک عضو در مراقبت های بهداشتی است. هدف تمرکز بر سلامتی کل فرد است. PCP شما خانه پزشکی شما و محله بهداشت شما آن دسته از متخصصانی هستند که از نیازهای بهداشتی شما پشتیبانی می کنند.  

محله بهداشت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • پزشکان
 • متخصصین
 • ارائه دهندگان خدمات بهداشت رفتاری
 • دندانپزشکان
 • خدمات و پشتیبانی طولانی مدت
 • بیمارستانها
 • گروه بهداشت عمومی
 • اتحادهای بهداشتی
 • حمل و نقل پزشکی غیر فوری
 • آژانس های مربوط به پیری
 • منابع پیری و معلولیت
 • سازمان مراقبت مدیریت شده

هدف کلرادو سلامتی تمرکز بر مراقبت های عضو محور است!