میزگردهای RAE

میزگرد سلامت رفتاری RAE

جمعه دوم هر ماه 11 صبح تا 12 شب. اطلاعات تماس بگیرید:

جلسه تیم های مایکروسافت

در رایانه، برنامه تلفن همراه یا دستگاه اتاق خود بپیوندید:

یا تماس بگیرید (فقط صوتی)

با دستگاه کنفرانس ویدیویی بپیوندید:


2024

مارس

فوریه

ژانویه

2023

دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

مرداد

جولای

ژوئن

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

2022

دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر 

مرداد

جولای

ژوئن

ممکن است

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

2021

دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

مرداد

جولای

ژوئن

ممکن است

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری

آوریل

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری

مارس

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری

فوریه

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری

ژانویه

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری