با ما تماس بگیرید

ما اینجاییم تا کمک کنیم!

خدمات مشتری: 888-502-4185 (رایگان)
هماهنگی مراقبت: 888-502-4186 (رایگان)
Admin Line: 888-502-4187 (رایگان)
ادعاها: 800-888-3944 (رایگان)
خط ارائه دهنده ملی: 1-800-397-1630 مجوزهای بالینی: 1-888-502-4185 میز راهنمایی EDI سلامت رفتاری Carelon:
1-888-247-9311 و گزینه 3 را فشار دهید ،
دوشنبه تا جمعه ، 8 صبح - 6 بعد از ظهر EST آدرس پستی:
ادعاها و ادعاها تجدید نظر سلامت رفتاری Carelon
Attn: ادعاهای بهداشت اول کلرادو
صندوق پستی 1850 Hicksville NY 11802-1850