چارچوب فرصت کلرادو

Colorado Department of Health Care Policy & Financing

بررسی اجمالی

بسیاری از کلرادانی ها با موانعی روبرو هستند که آنها را از داشتن فرصتی برای داشتن اعضای سالم و با امنیت اقتصادی در جامعه بازمی دارد. 

چارچوب فرصت های کلرادو یک روش مبتنی بر پیشگیری برای شناسایی و از بین بردن این سد راه ها در نظر گرفته است تا کلرادانی ها بتوانند در تمام طول عمر موفق شوند.

هدف ارائه طرح های مبتنی بر شواهد و اقدامات امیدوار کننده جامعه است که سد راه ها برای همه کلرادان ها می شود ، به طوری که همه فرصت دستیابی و حفظ پتانسیل کامل خود را دارند.

چارچوب فرصت

چارچوب فرصت ، نه مرحله زندگی را از تشکیل خانواده تا پایان زندگی در بر می گیرد. در هر مرحله از زندگی ، یک سری شاخص ها به عنوان معیارها یا معیارهای موفقیت عمل می کنند.

The Opportunity Framework diagram

The Opportunity Framework diagram closeup