Thông báo Không phân biệt đối xử

Health Colorado tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và Tiểu bang và không phân biệt đối xử với những người hoặc cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia Hợp tác chăm sóc có trách nhiệm trên cơ sở chủng tộc, màu da, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tuổi tác, giới tính, xu hướng tình dục , nhận dạng và biểu hiện giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin chính trị hoặc khuyết tật, tật nguyền (bao gồm cả Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) hoặc các tình trạng liên quan đến AIDS và sẽ không sử dụng bất kỳ chính sách hoặc thực hành nào có tác dụng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da , nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia, tổ tiên, tuổi, giới tính, giới tính, khuynh hướng tình dục, nhận dạng và biểu hiện giới, tôn giáo, tín ngưỡng, niềm tin chính trị, khuyết tật, tật nguyền (bao gồm cả Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) hoặc các tình trạng liên quan đến AIDS. Health Colorado sẽ không phân biệt đối xử với các Thành viên trong việc ghi danh và đăng ký lại trên cơ sở tình trạng sức khỏe hoặc nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Y tế Colorado sẽ không điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc phân biệt đối xử đối với một cá nhân dựa trên việc cá nhân đó có thực hiện chỉ thị trước hay không. Health Colorado sẽ đảm bảo rằng các nhân viên và nhà cung cấp theo hợp đồng của mình tuân thủ và bảo vệ các quyền này.