Abiso na Hindi Diskriminasyon

Sumusunod ang Health Colorado sa mga naaangkop na Pederal at Estado na mga batas sa mga karapatang sibil at hindi nagtatangi sa mga tao o indibidwal na karapat-dapat na magpatala sa Accountable Care Collaborative batay sa lahi, kulay, etniko o pambansang pinagmulan, ninuno, edad, kasarian, kasarian, oryentasyong sekswal , pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, relihiyon, paniniwala, paniniwala sa politika o kapansanan, kapansanan (kasama ang mga kundisyon na Acquired Immune Deficit Syndrome (AIDS) o kaugnay sa AIDS at hindi dapat gumamit ng anumang patakaran o kasanayan na may epekto ng diskriminasyon batay sa lahi, kulay , etniko o pambansang pinagmulan, ninuno, edad, kasarian, kasarian, oryentasyong sekswal, pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, relihiyon, paniniwala, paniniwala sa politika, kapansanan, kapansanan (kasama ang mga kundisyon ng Acquired Immune Deficit Syndrome (AIDS) o kaugnay ng AIDS. diskriminasyon laban sa Mga Miyembro sa pagpapatala at muling pagpapatala batay sa katayuan sa kalusugan o pangangailangan para sa mga serbisyong pangkalusugan. kundisyon ang pagkakaloob ng pangangalaga o kung hindi man diskriminasyon laban sa isang indibidwal batay sa kung ang indibidwal ay nagpatupad ng isang paunang direktiba. Titiyakin ng Health Colorado na ang mga empleyado at kinontratang provider ay obserbahan at protektahan ang mga karapatang ito.