Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!

Dịch vụ khách hàng: 888-502-4185 (miễn phí)
Phối hợp Chăm sóc: 888-502-4186 (miễn phí)
Dòng quản trị: 888-502-4187 (miễn phí)
Yêu cầu bồi thường: 800-888-3944 (miễn phí)
coproviderrelations@carelon.com

Đường dây nhà cung cấp quốc gia: 1-800-397-1630

Ủy quyền lâm sàng: 1-888-502-4185

Bộ phận Trợ giúp EDI của Carelon về Sức khỏe Hành vi:
1-888-247-9311 và nhấn tùy chọn 3,
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 6 giờ tối theo giờ EST

Địa chỉ Gửi thư Khiếu nại:
Carelon Sức khỏe Hành vi
Attn: Health First Colorado Claims
Hộp thư bưu điện 1850
Hicksville, New York 11802-1850

Khiếu nại Khiếu nại Địa chỉ gửi thư:
Carelon Sức khỏe Hành vi
Attn: Khiếu Nại và Khiếu Nại
Hộp thư bưu điện 1851
Hicksville, New York 11802-1851