ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੱਠ (60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ 888-502-4185 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰੋਤ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਰੋਤ