ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੱਠ (60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ 888-502-4185 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਗੇ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ.

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰੋਤ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਰੋਤ