ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ!

ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।