ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਾਂ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ (ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

SNAP Households Will See a Reduction in Benefits to the Pre-pandemic Monthly Amount Beginning March 2023

During the COVID-19 pandemic, Congress authorized Emergency Allotments to help meet food needs. These Emergency Allotments are temporary and will be ending in March 2023, decreasing the total amount of benefits each month for SNAP households in Colorado.

We know this change may have a significant impact on many SNAP families. To help reduce the impact on households, families can:

  • Roll over EBT benefits to the next month, if they are able to. This may help cushion the impact of the reduction in benefits.
  • Stock up on non-perishable items now, while households have the additional benefits. (View tips on stocking your pantry in English ਜਾਂ Spanish.)
  • Stretch food ingredients and plan to use them in more than one meal. This helps to save money and reduce food waste. (View tips on stretching ingredients in English ਜਾਂ Spanish.)
  • Consider freezing produce to make fruit and vegetables last longer. (View tips on freezing food in English ਜਾਂ Spanish.)
  • Look at unit prices to compare similar products at the grocery store. (View tips on comparing prices in English ਜਾਂ Spanish.)

If you or someone you know needs help with food resources, you can visit the local food pantry list near you.

SNAP participants can call their local county human services office for questions about their benefits. 

For more information, please visit Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
Disclaimer: The state and counties are not able to extend emergency benefits.