ਸਦੱਸ


ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲਰਾਡੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੀਆਂ (19) ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ.

ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿਚ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੈਲਥ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 888-502-4185 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ (5) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ.

ਸਾਡੇ ਸਦੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ, ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 888-502-4185 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟੀਡੀਡੀ / ਟੀਟੀਵਾਈ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ 800-432-9553 ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਅ 711 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾyਂਟੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈ. https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county