Mga myembro


Maligayang pagdating sa website ng Health Colorado. Kung mayroon kang Health First Colorado at nakatira sa isa sa labing siyam (19) na mga lalawigan na pinagsisilbihan ng Health Colorado, kwalipikado ka para sa mga serbisyong pangkalusugan sa pisikal at asal.

Sa Colorado, ang Medicaid ay tinawag na Health First Colorado. Ang bawat Miyembro ng Health First Colorado ay nabibilang sa isang pang-rehiyon na samahan na namamahala sa kanilang pangangalaga sa kalusugan ng pisikal at pag-uugali. Ang Health Colorado ay isang pang-rehiyon na samahan at sumusuporta sa isang network ng mga tagabigay upang matiyak na ang mga Miyembro ay maaaring ma-access ang pangangalaga sa isang coordinated na paraan.

Kung nais mo ng anumang impormasyon sa website na ito na ipinadala sa iyo sa form na papel, mangyaring tawagan kami sa 888-502-4185. Ipapadala namin ito sa iyo nang libre sa loob ng limang (5) araw na may pasok.

Bilang aming Miyembro, maaari kang humiling ng impormasyon sa malaking print, Braille, iba pang mga format o wika, o basahin nang malakas. Maaari ka ring humiling ng American Sign Language para sa iyong mga pangangailangan sa paggamot. Ang mga serbisyong ito ay libre. Maaari kang tumawag sa 888-502-4185 upang hilingin sa mga serbisyong ito. Para sa TDD / TTY, tumawag sa 800-432-9553 o sa State Relay 711 para sa tulong sa pakikipag-ugnay sa amin. Ang mga tawag na ito ay libre.

Lumipat na ba kayo Mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Tao upang matiyak na nakatanggap ka ng na-update na impormasyon. Narito ang link upang malaman ang numero ng telepono sa iyong lalawigan. https://www.colorado.gov/pacific/cdhs/contact-your-county