ਸਰੋਤ

ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ

ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਸਰੋਤਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਸਰੋਤ

ਡੈਂਟਾਕੁਆਸਟਡੈਂਟਾਕੁਆਸਟ

ਅਪਾਹਜਤਾਅਪਾਹਜਤਾ

ਸਿਹਤ ਸਾਖਰਤਾਸਿਹਤ ਸਾਖਰਤਾ

EPSDTਈ ਪੀ ਐਸ ਡੀ ਟੀ: ਅਰੰਭਕ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਟੀਕਾਕਰਣਟੀਕਾਕਰਣ

ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੇਅਰ ਟਰਮੀਨੋਲਾਜੀਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੇਅਰ ਟਰਮੀਨੋਲਾਜੀ

ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਇੰਟਰਵਿing ਸਰੋਤਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਇੰਟਰਵਿing ਸਰੋਤ

ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੀ ਐਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੰਖੇਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰਲਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੰਖੇਪ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰਲ (ਐਸਬੀਆਈਆਰਟੀ)

ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ - ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ

ਜ਼ੀਰੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਜ਼ੀਰੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ