ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪਿੱਠ ਦਾ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਪਸ ਦਰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.