Mga Reklamo at Apela

May karapatan kang maghain ng reklamo anumang oras. Mayroon ka ring karapatang humiling ng apela para sa anumang tinanggihan na serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali sa loob ng animnapung (60) araw mula sa paunawa ng mga tinanggihan na serbisyo.

Tutulungan ka ng Health Colorado na mag-file ng isang reklamo o apela. Maaari kang tumawag sa aming Koordinator ng Reklamo at Mga Apela sa 888-502-4185. Ito ay isang libreng tawag. Tutulungan nilang sagutin ang iyong mga katanungan at magpapadala sa iyo ng anumang mga form na maaaring kailanganin. Kung kailangan mo ng mga serbisyo sa interpreter dahil hindi ka marunong mag-Ingles, Bingi, o mahirap pakinggan, mangyaring siguraduhing sabihin sa amin. Ang Health Colorado ay mag-aayos para sa mga serbisyo ng interpreter kapag hiniling mo.

Mga Yamang Ingles

Yaman ng Espanya