Ano ang isang panrehiyong samahan

Sa Colorado, ang Medicaid ay tinawag na Health First Colorado. Ang bawat Miyembro ng Health First Colorado ay nabibilang sa isang pang-rehiyon na samahan na namamahala sa kanilang pangangalaga sa kalusugan ng pisikal at pag-uugali. Ang Health Colorado ay isang pang-rehiyon na samahan at sumusuporta sa isang network ng mga tagabigay upang matiyak na ang mga Miyembro ay maaaring ma-access ang pangangalaga sa isang coordinated na paraan.

Ang iyong PCP ang iyong pangunahing contact para sa lahat ng iyong pangangalaga sa kalusugan. Maaari nilang sagutin ang mga katanungan mo tungkol sa iyong mga benepisyo at matulungan kang makuha ang pangangalaga na kailangan mo. Ang Health First Colorado ay magtatalaga sa iyo sa isang PCP, ngunit maaari kang pumili ng isa pang in-network provider anumang oras. Ikaw ay bibigyan ng isang panrehiyong samahan kung saan gumagana ang iyong PCP. Ang iyong pang-rehiyon na samahan ay makakatulong din sa iyo na magamit ang iyong pisikal at pang-asal na mga benepisyo sa kalusugan at makakatulong na ikonekta ka sa mga nagbibigay. Nasa ibaba ang rehiyon ng Health Colorado:

Colorado regional organization Region 4 - Health Colorado

Tungkulin sa Kalusugan ng Colorado

Tutulungan ka ng Health Colorado:

 • Suriin o ayusin para sa pagtatasa ng medikal, pangkalusugan sa pag-uugali, at mga psychosocial na pangangailangan;
 • Magtatag ng isang kumpletong plano ng koordinasyon ng pangangalaga na tumutugon sa mga kinakailangang ito;
 • Bumuo ng isang network ng Pangunahing Pangangalaga ng Pangangalaga (PCP) at kapitbahayan ng kalusugan;
 • Pag-ugnayin ang mga referral sa mga specialty na nagbibigay ng medikal, mga ahensya ng serbisyo sa tao, o mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali;
 • Pinadali ang pagpapalitan ng impormasyon sa maraming mga tagabigay;
 • Subaybayan ang pag-usad na nauugnay sa iyong plano sa koordinasyon ng pangangalaga.
 • Matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa koordinasyon ng pangangalaga ng pangangasiwa.

Ang Health Colorado ay:

 • Suriin ang pangangailangan ng miyembro para sa saklaw na mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali at bumuo ng isang plano para sa mga serbisyong ito;
 • Ayusin para sa paghahatid ng mga serbisyong kinakailangang medikal, kabilang ang antas ng pangangalaga sa inpatient;
 • Paunlarin at kredensyal ang isang network ng mga tagapagbigay ng kalusugan sa pag-uugali;
 • Bumuo ng mga proseso para sa pamamahala ng paggamit;
 • Gawing madali ang mga pagbabago mula sa isang antas ng pangangalaga patungo sa isa pa (hal., Pagpaplano ng paglabas);
 • Magbigay ng sapat na pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali na kasama sa plano kasama ang mga pamantayan sa kasapatan sa network.
 • Matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa kontrata para sa capitated benefit ng kalusugan sa pag-uugali.