Mga Determinant ng Panlipunan

Ano ang Mga Determinant ng Kalusugan sa Panlipunan?

Ang mga panlipunang nagpapasiya sa kalusugan ay mga kondisyon sa kapaligiran kung saan nakatira, natututo, nagtatrabaho, naglalaro, sumamba at edad ang mga tao. Sa simpleng paglalagay, ang panlipunang kapaligiran kung saan tayo nakatira ay maaaring maka-impluwensya sa ating mga kinalabasan sa kalusugan.

Kabilang sa mga halimbawa ay:   

 • Ligtas na pabahay ang kayang bayaran
 • Mga pamilihan ng lokal na pagkain
 • Pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan
 • Edukasyon at pagsasanay sa trabaho
 • Ang pagkakaroon ng mga mapagkukunang batay sa pamayanan
 • Mga pagpipilian sa transportasyon
 • Kaligtasan sa publiko
 • Suporta sa lipunan
 • Wika / literasiya
 • Kultura
 • Pag-access sa mga cell phone, Internet, o social media
 • Kahirapan at stress

Nasa ibaba ang mga pangunahing kategorya ng mga Social Determinants of Health:

Social Determinants of Health diagram

Ayon sa World Health Organization, ang pinakamahihirap sa mga mahihirap, sa buong mundo, ay mayroong pinakapangit na kalusugan. Ang mga kinalabasan sa kalusugan ay natutukoy ng higit sa mga biological na kadahilanan o pag-access sa kalidad ng pangangalaga sa kalusugan. Kinikilala ng mga panlipunang tagapagpasiya ng kalusugan na ang mga kondisyon sa kapaligiran na naroroon sa isang pamayanan ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang epekto sa kalusugan ng ating mga Miyembro.

Ang mga mapagkukunan na nagpapabuti sa kalidad ng buhay ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang impluwensya sa mga kinalabasan sa kalusugan ng populasyon. Ang mga halimbawa ng mga mapagkukunang ito ay kasama ang ligtas at abot-kayang pabahay, pag-access sa edukasyon, kaligtasan ng publiko, pagkakaroon ng malusog na pagkain, mga serbisyong lokal na emerhensiya / pangkalusugan, at mga kapaligiran na walang mapanganib na mga lason. (Malulusog na Tao 2020)

Pakikinig sa Mga Pagpupulong

Ang samahang pang-rehiyon ay magsasagawa ng isang serye ng "Pakikinig sa Mga Pagpupulong" sa mga pamayanan sa buong rehiyon na ito upang makalikom ng puna mula sa pamayanan tungkol sa kung aling mga determinanteng panlipunan Ang mga miyembro at Stakeholder ay nararamdaman na may pinakamalaking epekto sa kalidad ng buhay at tuklasin ang mga suporta sa pamayanan upang tugunan sila. Mangyaring suriin muli para sa mga petsa, oras at lokasyon ng "Mga Pakikinig sa Pakikinig."

Kasunod sa "Mga Pagpupulong sa Pakikinig," ang panrehiyong samahan ay magtitipon ng mga nagpapatuloy na pagpupulong ng Stakeholder upang ipagpatuloy ang talakayan na nauugnay sa Social Determinants of Health, magpatuloy na makalikom ng puna, at magbigay ng mga update hinggil sa mga proyekto at pakikipagsosyo na tumutugon sa mga Social Determinant sa iyong pamayanan. Mangyaring suriin muli para sa mga petsa, oras at lokasyon ng "Mga Pakikinig sa Pakikinig."

Mag-click sa Mga Determinant ng Kalusugan sa Panlipunan para sa karagdagang impormasyon.