Pangangalaga sa Koordinasyon

Care coordinators can help you find community resources, connect you with a counselor, or help with immediate needs like food, transportation, housing and more.

Fact Sheet ng Koordinasyon ng Pangangalaga

Nangangahulugan ang koordinasyon ng pangangalaga na ang lahat ng iyong mga tagabigay ay nagtutulungan sa bawat isa. Ang mga tagabigay na ito ay maaaring iyong doktor, tagapagbigay ng kalusugan sa pag-uugali, o iyong manggagawang panlipunan. Nais nilang tiyakin na makakakuha ka ng paggamot na kailangan mo upang manatiling malusog. Mayroong totoong mga problema na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Kasama sa mga problemang ito ang walang paraan upang makapunta sa iyong paggamot, kawalan ng malusog na pagkain, o pamumuhay sa isang hindi ligtas na setting. Matutulungan ka ng iyong coordinator ng pangangalaga na makahanap ng mga lokal na mapagkukunan tulad ng pagkain, damit, tulong sa utility, transportasyon, at tirahan. Ang iyong tagapangasiwa ng pangangalaga ay maaari ring makipag-usap sa mga taong kasangkot sa iyo at sa iyong pamilya, tulad ng paaralan ng iyong anak, o ng Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Tao.

Kung interesado kang maghanap ng care coordinator sa inyong lugar, mangyaring tawagan ang 888-502-4186.

Ang Mga Pangmatagalang Serbisyo at Suporta (LTSS) Ang Medicaid ay tumutulong sa mga taong nangangailangan ng patuloy na suporta sa medikal o panlipunan. Upang magamit ang suportang ito, ang isang Miyembro ay dapat na kwalipikado sa kanilang mga isyu sa kita at medikal. Kung nais mong matuto nang higit pa, pumunta sa website, https://www.colorado.gov/hcpf/long-term-services-and-supports-programs.

Para sa impormasyon tungkol sa mga programa para sa mga indibidwal na may kapansanan sa pisikal o pag-unlad, bisitahin https://www.colorado.gov/hcpf/programs-individuals-physical-or-developmental-disabilities.

Ang mga serbisyong batay sa bahay at pamayanan (HCBS) ay nagbibigay ng labis na mga benepisyo ng Medicaid para sa mga Miyembro na nakakatugon sa ilang mga pamantayan. Ang mga waiver na ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa Mga Miyembro na makatanggap ng paggamot sa kanilang sariling tahanan o isang lokal na setting. Ang mga programang ito ay nagsisilbi sa isang malawak na hanay ng mga Miyembro, tulad ng mga nakatatanda, mga taong may sakit sa pag-iisip, kapansanan sa intelektwal o pag-unlad, pagkabulag, o mga kapansanan sa pisikal. Upang maging karapat-dapat, ang mga Miyembro ay dapat matugunan ang kita, medikal, at pamantayan sa paggamot sa bahay at pamayanan.

Upang matulungan kang pumili sa pagitan ng mga program na maaaring buksan sa iyo, mangyaring tingnan ang mga link na nakalista sa ibaba. Ang mga tool na ito ay idinisenyo upang magamit sa tulong ng isang Case Manager o iyong Tagataguyod.

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyong ito batay sa bahay at pamayanan sa pamamagitan ng Patakaran at Pananalapi ng Kagawaran ng Pangangalagang Pangkalusugan.