Makipag-ugnay

Nais naming makatulong na sagutin ang iyong mga katanungan upang matiyak na natutugunan ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga ng kalusugan.

Maaari kang mag-E-mail sa amin sa healthcolorado@beaconhealthoptions.com

O kumpletuhin ang form sa ibaba.

Makipag-ugnayan sa amin

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay

Serbisyo sa Customer: 888-502-4185 (walang bayad)
Pangangalaga sa Koordinasyon: 888-502-4186 (walang bayad)
Pangangasiwa: 888-502-4187 (walang bayad)
Hotline ng Ethics: 855-267-5988 (walang bayad)
Kung ikaw ay bingi o mahirap pakinggan at gumamit ng kagamitan sa TTY: 800-432-9553, State Relay 711
Pandaraya at Pang-aabuso (Miyembro): 844-475-0444 (walang bayad) 
Pandaraya at Pag-abuso (Provider): 855-375-2500 (walang bayad)

Español (Espanyol) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4185; TTY: 1-800-432-9553, State Relay 711

Maaari kang sumulat sa amin:
Health Colorado
1740 Eagleridge Boulevard, Suite 110
Pueblo, CO 81008

Upang mag-file ng isang reklamo o apela, mangyaring ipadala sa:
Health Colorado
9925 Federal Drive, Suite 100
Colorado Springs, CO 80921