Gói chào mừng thành viên mới

Tài nguyên EPSDT

Chúng tôi ở đây vì BẠN, Colorado!

1 trong 4 người Coloradans được Health First Colorado (chương trình Medicaid của Colorado) đài thọ. Người dân Colorad từ khắp tiểu bang và mọi tầng lớp xã hội được chăm sóc sức khỏe từ Health First Colorado, kể cả những người chưa bao giờ nghĩ rằng họ cần bảo hiểm y tế công cộng. Cha mẹ Emery đã quen với những thử thách của cuộc sống nông trại, nhưng việc chăm sóc con gái của họ là một thử thách mới. Đồng hồ đeo tay Câu chuyện của Emery và lắng nghe các thành viên của Health First Colorado kể lại bằng lời của họ về việc Health First Colorado đã giúp đỡ như thế nào. Các thành viên khác của Health First Colorado muốn người dân Coloradans biết rằng họ có thể đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chất lượng. Tìm hiểu thêm tại HealthFirstColorado.com.