Tiếp cận các tiêu chuẩn chăm sóc

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc - Cam kết của chúng tôi với bạn

Các Nhà cung cấp Dịch vụ Y tế Chăm sóc Chính (“PCMP”) được yêu cầu phục vụ các Thành viên của Health First Colorado (Chương trình Medicaid của Colorado) như một Nhà Y tế ở gần đó, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận dịch vụ chăm sóc cao như:

 • Cung cấp giờ hoạt động hợp lý, bao gồm cung cấp thông tin 24 giờ, giới thiệu và điều trị các tình trạng y tế khẩn cấp.
 • Phủ sóng điện thoại 24/7 tiếp cận với một bác sĩ lâm sàng có thể phân loại nhu cầu sức khỏe của Thành viên;
 • Tính khả dụng của cuộc hẹn vào cuối tuần và giờ mở rộng các ngày trong tuần; và
 • Thời gian chờ ngắn trong khu vực lễ tân.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi được yêu cầu cung cấp dịch vụ cho Thành viên kịp thời, như sau:

 • Chăm sóc đặc biệt - trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi xác định được nhu cầu ban đầu.
 • Các cuộc hẹn tái khám ngoại trú - trong vòng bảy (7) ngày sau khi xuất viện.
 • Khám chăm sóc triệu chứng không khẩn cấp - trong vòng bảy (7) ngày sau khi yêu cầu.
 • Khám sức khỏe - trong vòng một (1) tháng sau khi yêu cầu; trừ khi cần có cuộc hẹn sớm hơn để đảm bảo việc cung cấp các xét nghiệm phù hợp với lịch trình Sàng lọc, Chẩn đoán và Điều trị Định kỳ Sớm (EPSDT) đã được Bộ Y tế chấp nhận.
 • Chăm sóc sức khỏe hành vi khẩn cấp - qua điện thoại trong vòng mười lăm (15) phút sau lần liên hệ đầu tiên, bao gồm cả khả năng tiếp cận TTY; gặp trực tiếp trong vòng một (1) giờ khi tiếp xúc ở khu vực Thành thị và ngoại thành, trực tiếp trong vòng hai (2) giờ sau khi tiếp xúc ở khu vực Nông thôn và Biên giới.
 • Dịch vụ sức khỏe hành vi có triệu chứng, không khẩn cấp - trong vòng bảy (7) ngày sau khi Thành viên yêu cầu.
 • Các cuộc hẹn tiếp nhận hành chính hoặc quy trình tiếp nhận nhóm sẽ không được coi là cuộc hẹn điều trị cho việc chăm sóc triệu chứng không khẩn cấp.
 • RAE sẽ không xếp Thành viên vào danh sách chờ cho các yêu cầu dịch vụ thông thường ban đầu.