دسترسی به استانداردهای مراقبت

دسترسی به مراقبت - تعهد ما نسبت به شما

ارائه دهندگان خدمات مراقبت های اولیه پزشکی ("PCMP") لازم است اعضای Health First Colorado (برنامه پزشکی کلرادو) را به عنوان یک خانه پزشکی که در آن نزدیکی است ، با هدف دستیابی به استانداردهای دسترسی به مراقبت از قبیل:

 • ساعات کار مناسب را فراهم کنید ، از جمله در دسترس بودن 24 ساعته اطلاعات ، مراجعه و درمان برای شرایط فوری پزشکی.
 • پوشش تلفنی 24/7 با دسترسی به یک پزشک بالینی که می تواند نیازهای بهداشتی عضو را انجام دهد.
 • در دسترس بودن قرار ملاقات در آخر هفته و ساعات تمدید هفته و
 • زمان انتظار کوتاه در منطقه پذیرایی
  • مراقبت فوری - ظرف بیست و چهار (24) ساعت پس از شناسایی اولیه نیاز.
  • قرارهای پیگیری سرپایی - ظرف هفت (7) روز پس از ترخیص از بستری شدن در بیمارستان
  • ویزیت مراقبتی غیر فوریتی - در عرض هفت (7) روز پس از درخواست
  • بازدید از Well Care - ظرف یک (1) ماه پس از درخواست؛ مگر اینکه برای اطمینان از ارائه غربالگری مطابق با برنامه پذیرفته شده برای آینده روشن توسط وزارت

ارائه دهندگان خدمات بهداشتی رفتاری موظفند خدمات را به موقع به اعضا ارائه دهند ، به شرح زیر:

 • مراقبت فوری - ظرف بیست و چهار (24) ساعت پس از شناسایی اولیه نیاز.
 • قرارهای پیگیری سرپایی - ظرف هفت (7) روز پس از ترخیص از بستری شدن در بیمارستان.
 • ویزیت مراقبت علامتی غیر فوری - ظرف هفت (7) روز پس از درخواست.
 • خوب مراقبت بازدید - ظرف یک (1) ماه پس از درخواست ؛ مگر اینکه برای اطمینان از ارائه غربالگری مطابق با برنامه پذیرفته شده غربالگری دوره ای ، تشخیصی و درمان زودرس (EPSDT) وزارتخانه ، قرار ملاقات زودتر لازم باشد.
 • مراقبت های بهداشتی اضطراری - از طریق تلفن ظرف مدت پانزده (15) دقیقه پس از تماس اولیه ، از جمله دسترسی به TTY ؛ حضوری طی یک (1) ساعت تماس در مناطق شهری و حومه ای ، حضوری طی دو (2) ساعت پس از تماس در مناطق روستایی و مرزی.
 • خدمات بهداشتی رفتاری غیر فوری و علامتی - ظرف هفت (7) روز پس از درخواست یک عضو.
 • قرارهای دریافتی اداری یا فرایندهای دریافت گروهی به عنوان قرار ملاقات برای مراقبتهای غیر عاجلی غیر فوری در نظر گرفته نمی شوند.
 • RAE اعضا را در لیست انتظار برای درخواستهای اولیه خدمات معمول قرار نمی دهد.